Д.Р: 28.01.2019. Литера "И"


Akai Hana Osamaru Takashi Kimiko &Нikaru Hana Zea Teriko

28.01.2019 родились щенки Акита-ину:

Takashi Kimiko Ichiro (Продан!)

           

TakashiKimiko Ioshiko (Продан!)

        

Takashi Kimiko Izumi (Продана!)

       

Takashi Kimiko Izanami (Продана!)

       

Takashi Kimiko Ima (Продана!)

       

Takashi Kimiko Ishi(Продана!)

       $IMAGE26$

Takashi Kimiko Isami Продана!)

       


Категория: Щенки Акита-Ину 
Просмотров: 1320  
Щенки Сиба-Ину [27]
эти щенки проданы и находятся у новых владельцев
Щенки Акита-Ину [1]
эти щенки проданы и находятся у новых владельцев